ИТИ-ДГ

ИТИ-ДГ е образователен софтуер за деца в предучилищна възраст. Разработен е от издателство „Изкуства“ и „Образование и нови технологии“. Включва огромно разнообразие от интерактивни задачи, илюстрации, аудио и видео материали. Съчетаването на образователен софтуер с прилагане на игрови подход и използването на разнообразен оперативен материал (играчки, предмети, фигури и др.) е успешна формула за формиране на знания и умения у малките деца. Полагат се стабилни основи за училищна готовност и формиране на логическо мислене.

Визията за съвременен учебен процес включва модерна учебна среда, интегриране на технологии и прилагане на разнообразни интерактивни методи.

Образователният софтуер ИТИ е разработен за постигане на следните цели:

  • Осигуряване на познавателния процес с ресурси по всички теми от учебното съдържание по всички образователни направления в детската градина.
  • Осигуряване на съобразена с възрастта на децата софтуерна среда с лесни за използване от децата инструменти и интуитивен потребителски интерфейс.
  • Представяне на теми от учебното съдържание чрез качествен илюстративен материал, създаден от професионални художници и съобразен с възрастта на децата и съвременни тенденции в издателската дейност.
  • Създаване на образователно съдържание, чрез което се реализира трансфер на знания и умения от различни образователни направления.
  • Развиване на логическо и критично мислене у децата чрез работа по разнообразни учебни задачи.

Софтуерът ИТИ има два модула – Игри и Ситуации. Модул Игри включва компютърни игри по Математика, Български език и Околен свят. Модул Ситуации включва интерактивни задачи по теми от учебното съдържание по Математика, Български език и литература и Околен свят. Модул Ситуации включва и нагледни материали по Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, както и песни и записи по Музика.

Софтуерът ИТИ-ДГ има специално разработена версия за работа в детската градина – Версия 3.0 – Интерактивен модул. В група се инсталира вътрешна мрежа между учителския компютър и таблети, на които работят децата. Учителят обяснява задачата на интерактивната дъска, а след това я споделя с таблетите на децата в групата. Така се прилага индивидуален подход в познавателния процес. Постига се висока мотивация за работа.

Използването на таблети в детската градина е изключително ефективно, когато се прилага СИСТЕМНО и ДОЗИРАНО. Възпитава се отношение към технологиите като към средство за учене, а не само като към интересна и модерна играчка.

deca_tableti_1
deca_tableti_2

ITI-DG Първа група

Електронното учебно съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата, в които те могат да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват. В помощ на учителя/родителя са включени аудио-записи на всички литературни произведения. За развиване на звуковата култура на децата са включени аудио-записи на скороговорки, акцентиращи върху определени звукове. Включени са ботаги ресурси за развиване на речниковия запас на децата по различни теми на разговор.

Електронното учебно съдържание по математика включва разнообразни задачи за формиране на елементарни математически понятия и логическо мислене в предучилищна възраст. Задачите са разнообразни и включват преместване на обекти, свързване, означаване на количества, сравняване на предметни групи, работа с геометрични фигури и др.

Работата по задачи по Изобразително изкуство е съчетана с възприемане на специално подбрани стихотворения за по-висока мотивация и интерес при изпълнение на творческите задачи. Използването на стихотворения съпътства творческата работа по конструктивни задачи от направление Конструиране и технологии.

Електронното учебно съдържание по Музика включва нагледни материали и аудио-записи на богата колекция от детски песни. Повечето песни са съпроводени и със запис на съответния инструментал.

ITI-DG Втора група

Електронното учебно съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата, в които те могат да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват. В помощ на учителя/родителя са включени аудио-записи на всички литературни произведения. За развиване на звуковата култура на децата са включени аудио-записи на скороговорки, акцентиращи върху определени звукове. Включени са ботаги ресурси за развиване на речниковия запас на децата по различни теми на разговор.

За онагледяване на произведението са разработени серия от илюстрации. В помощ на педагога е включен и аудио-запис на приказката. Приказката е подготвена и като поредица от кадри на филмова лента.

Включени са разнообразни задачи по математика за формиране на количествени знания, умения за сравняване на предметни групи, за сравняване по височина, за разпознаване на геометрични фигури. Формират се знания за времето през деня. Разработени са интересни задачи за развиване на умения за ориентиране в пространството.

Работата по задачи по Изобразително изкуство е съчетана с възприемане на специално подбрани стихотворения за по-висока мотивация и интерес при изпълнение на творческите задачи. Използването на стихотворения съпътства творческата работа по конструктивни задачи от направление Конструиране и технологии.

Електронното учебно съдържание по Музика включва нагледни материали и аудио-записи на богата колекция от детски песни. Повечето песни са съпроводени и със запис на съответния инструментал.

ITI-DG Трета група

Електронното учебно съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата, в които те могат да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти. В помощ на учителя са включени аудио-записи на всички литературни произведения. Формират се знания и уменията за звуковете и буквите в българския език.

По Математика с помощта на инструментите на софтуерния пакет децата могат да групират и класифицират предмети и обекти; откриват и продължават зависимости в редици и серии; избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти.

Според спецификата на темата по Околен свят са подготвени богати нагледни материали и интерактивни задачи за групова или индивидуална работа на децата.

За затвърдяване на знанията на децата по направленията Български език и литература, Математика и Околен свят са разработени разнообразни компютърни игри. Чрез тях се развива звуковата култура и речникът на децата по български език, количествените им представи и знания за геометрични фигури по математика и знанията за транспортни средства, животни и растения по Околен свят.

ITI-DG Четвърта група

Електронното учебно съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата с по-голяма сложност спрямо 3-та група. Децата могат да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти. В помощ на учителя/родителя са включени аудио-записи на всички литературни произведения.

По Математика с помощта на инструментите на софтуерния пакет децата могат да групират и класифицират предмети и обекти; откриват и продължават зависимости в редици и серии; избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти. Формират се умения за сравняване и измерване по височина, широчина, дължина. Работи се с геометрични фигури и форми. Формират се умения за работа с мерни единици за време – частите на деня, календар – седмица, месец, година и др. Развиват се уменията за ориентиране в пространството.

Според спецификата на темата по Околен свят са подготвени богати нагледни материали и интерактивни задачи за групова или индивидуална работа на децата. Ресурсите са основа за провеждане на богати беседи с децата по теми за заобикалящия ни свят.

За затвърдяване на знанията на децата по направленията Български език и литература, Математика и Околен свят са разработени разнообразни компютърни игри. Чрез тях се развива звуковата култура и речникът на децата по български език, количествените им представи и знания за геометрични фигури по математика и знанията за транспортни средства, животни и растения по Околен свят. Игрите включват разнообразни задачи и различни нива на трудност и могат да се използват от педагога в различни ситуации и в различни моменти от ситуацията за постигане на конкретно формулирани цели и постигане на конкретни очаквани резултати.

Можете да закупите индивидурален лиценз за Учител/Родител от нашия онлайн-магазин.

За инсталиране на Версия 3.0 в детската градина, моля отправете запитване чрез формата вдясно.

Учителите и детските градини, работещи със системата „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“ могат да се възползват от специални остъпки и оферти за ползване на учебен лиценз.

Можте да се свържете с нас:

E-mail: office@itilearning.com

тел.: +359 885164363

Вижте още и в Контакти.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин!